پایان نامه بررسی رابطه¬ی وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان 12000 تومان

پایان نامه بررسی رابطه¬ی وضعیت اجتماعی خانواده با میزان مشارکت سیاسی زنان

مشارکت سیاسی زنان  مقدامه ای برای تقویت  فرایند اخذ تصمیم وراهی به سوی همبستگی بیشتر جامعه وتغییر بیشتر جامعه در کیفیت زندگی عمومی اجتماع است.به دلیل پیامدهای مثبت مشارکت سیاسی  زنان است که [...]

مشاهده و خرید