وضعيت دينداري و نگرش به آينده دين 3900 تومان

وضعيت دينداري و نگرش به آينده دين

دين از مهمترين مفاهيم تاريخ بشري است كه در تمام جوامع و در همه مراحل تاريخي زندگي بشري نقش مهم و موثري ايفا نموده است. تجربة تاريخي زندگي بشر، به خصوص در دوران مدرن حيات انسان به خوبي نشان داده [...]

مشاهده و خرید