پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده 6800 تومان

پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي خلع يد در بررسي و تحليل راي صادره در پرونده

چکيده خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني [...]

مشاهده و خرید