اقدام پژوهی کاهش علل مدرسه گریزی 2400 تومان

اقدام پژوهی کاهش علل مدرسه گریزی

چکیده: دراین اقدام پژوهی که موضوع آن جلوگیری ازمدرسه گریزی حسین می باشد.هدف این بودکه دانش آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب( تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش تحقیق [...]

مشاهده و خرید