مقاله چگونگی بهبود ضعف درسی دانش اموز 3500 تومان

مقاله چگونگی بهبود ضعف درسی دانش اموز

چکیده : بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی  های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین [...]

مشاهده و خرید