پروژه تکنیک های بهبود وضعیت درسی 2000 تومان

پروژه تکنیک های بهبود وضعیت درسی

چکیده : هدف این پژوهش بهبود وضعیت  یادگیری درس ادبیات  دانش آموزان سوم راهنمایی به روش تلفیق تکنیک های خلاقیت با روش های تدریس است .روش تحقیق از نوع اقدام پژوهی بوده و گروه نمونه شامل ۲۱ دانش [...]

مشاهده و خرید