مقاله قانون کار 3300 تومان

مقاله قانون کار

قانون كار ۱ منافع اصلاح قانون كار ۵ نگراني از اخراج كارگران ۶ حقوق كارگران موقت ۷ مزاياي تازه كارگران موقت ۸ ضرورت اصلاح قانون كار از نگاه كارشناسان ۱۴ قانون كار موجود پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه [...]

مشاهده و خرید