مقاله ماهيت حقوقي مهر و تحويل آن 3000 تومان

مقاله ماهيت حقوقي مهر و تحويل آن

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف [...]

مشاهده و خرید