تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور 3800 تومان

تصويربرداري ابرطيفي در سنجش از دور

١ چكيده به علت تواناييهاي فراوان ابرطيفسنجي و قدرت تفكيك و طبقهبندي بالاي آن، اين فناوري به صورت گسترده در سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته است. در اين سمينار، سعي گرديده است چشم اندازي از [...]

مشاهده و خرید