اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش اموزان در درس جغرافیا اول راهنمایی 2000 تومان

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش اموزان در درس جغرافیا اول راهنمایی

فهرست مطالب مقدمه:    ۳ موضوع یا عنوان مشکل:    ۳ بیان مسئله (توصیف وضع موجود)    ۳ گرد آوری اطلاعات (شواهد۱)    ۴ تجزیه وتحلیل داده ها وشواهد ۱    ۵ اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آن    ۷ ۷-گرد [...]

مشاهده و خرید