مقاله محفظه محافظ آنتن رادار 6000 تومان

مقاله محفظه محافظ آنتن رادار

مقدمه سمینار محفظه محافظ آنتن رادار : پوشش هاي گنبدي شكل آنتن رادار ، آنتن ها را درمعرض عوامل محيطي حفاظت مي كنند. اين پوششها با در نظر گرفتن مشخصه هاي آيروديناميك ، حرارتي و ساختماني مي بايست يك [...]

مشاهده و خرید