تحلیل حقوقی مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار 0 تومان

تحلیل حقوقی مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار

چکیده یکی از حقوق کارگران مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های تامین اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، علی الاصول برخورداری از این حمایت موکول به بیمه پردازی می باشد. مطابق ماده ۳۶ [...]

مشاهده و خرید