مقاله مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها 6000 تومان

مقاله مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها

مقدمه سمینار مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها درخطوط انتقال و آنتن ها : در سال های اخیر ایده مواد مرکبی که دارای نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی منفی در فرکانس های معمول هستند بسیار مورد توجه [...]

مشاهده و خرید