پایان نامه کارشناسی دانشکده IT شناسایی معیارهای سنجش امادگی 18800 تومان

پایان نامه کارشناسی دانشکده IT شناسایی معیارهای سنجش امادگی

چكيده منظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و بهكارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع ميباشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح [...]

مشاهده و خرید