مقاله اتوماسيون شبكه هاي توزيع 5000 تومان

مقاله اتوماسيون شبكه هاي توزيع

مقدمه سمینار اتوماسيون شبكه هاي توزيع : بديهي است كه ايجاد شبكه مخابراتي صرفاً جهت مبادله اطلاعات مورد نياز براي كنترل و مونيتورينگبوده و طراح شبكه مخابراتي بايد طرح مخابراتي را باتوجه به [...]

مشاهده و خرید