پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر 5000 تومان

پایان نامه تحولات ژئومورفرلوژیکی حوضه ابریز گرگانرود در کواترنر

چكيده اشكال و پديده هاي كنوني سطح زمين ، حاصل فرايندهاي اقليمي دوران گذشته است. اين فرايندها تحت تاثير اقليم حاكم بر مناطق مختلف ، متفاوت بوده و در نقاط مختلف زمين آثار گوناگوني از خود برجاي [...]

مشاهده و خرید