افزاره هاي ميكروفلويديك 3400 تومان

افزاره هاي ميكروفلويديك

١ چكيده: سيال ها موادي هستند كه در اثر تنش برشي هر چند ناچيز به طور دائم تغيير شكل مي دهند. اين تنش ها مي تواند ناشي از ضربه يا حرارت باشد و به نوعي از حاصل تقسيم نيرو بر سطح بوجود مي آيد. اين [...]

مشاهده و خرید
مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك 5000 تومان

مقاله افزاره هاي ميكروفلويديك

مقدمه سمینار افزاره هاي ميكروفلويديك: بررسي خواص افزاره اي ميكرو فلوئيديك و سيالات از مباحثي است كه در مكانيك سيالات به عنوان يك مبحث مهم نگريسته مي شود. اعمال نيرو هاي وارد شده بر سيالات و بر هم [...]

مشاهده و خرید