مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني 3000 تومان

مفاهيم آمار و تخمين‌هاي بيزيني

مقدمه قبل از دو دهه اخير پيش‌بيني‌هاي اقتصادي بوسيله مدلهاي ساختاري انجام مي‌گرفت كه اكثراً منتج شده از نظريات كنيز بودند از آنجائيكه در آن دوره اين مدلها نتوانستند حوادث مهم اقتصادي را پيش‌بيني [...]

مشاهده و خرید