دستگاه گردش مواد در جانوران پیچیده رایگان

دستگاه گردش مواد در جانوران پیچیده

دستگاه گردش مواد در جانوران پیچیده تر ۱. سامانه گردش خون باز : بندپایان (حشره) و بیشتر نرم تنان / قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ می کند. / همولنف : خون / لنف / مایع میان بافتی [...]

مشاهده و خرید