پروژه کارآفرینی تولید خوراک طیور 2900 تومان

پروژه کارآفرینی تولید خوراک طیور

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله [...]

مشاهده و خرید