مقاله بررسی تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان 4900 تومان

مقاله بررسی تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان

نام دانشکده: دانشکده شهید با هنر تهران رشته تحصیلی: دبیری زبان و ادبیات فارسی چکیده: پژوهش حاضر در رابطه با تاثیر روش تدریس پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. این [...]

مشاهده و خرید