مقاله بررسی نگرش دانش اموزان دبیرستان در مورد استفاده از خدمات مشاوره 6500 تومان

مقاله بررسی نگرش دانش اموزان دبیرستان در مورد استفاده از خدمات مشاوره

چکیده این تحقیق به منظور بررسی نگرش دانش اموزان دبیرستانهای دولتی شهرستان کوهدشت درمورد استفاده ازخدمات مشاوره و راهنمایی انجام شده واینکه ایا بین موفقیت تحصیلی وراهنمایی شغلی دانش اموزانی که [...]

مشاهده و خرید