پایان نامه جغرافیای کرمان 18000 تومان

پایان نامه جغرافیای کرمان

فصل اول ۱-۱موقعيت جغرافيايي منطقه محدوده مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه كرمان ۰۰۰/۲۵۰/۱ كرمان مي باشد و بخش اعظم نقشه    حرجند  را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح زير است

مشاهده و خرید