جزوه درس مدیریت کارخانه 1000 تومان

جزوه درس مدیریت کارخانه

فصل۳ برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی اصل شامل تعیین سطوح تولید آنی در طول یک افق زمانی چند ماهه تا یک ساله برنامه ریزی تولید برقرار کننده یک هدف میان مدت برای تولیدات سازمان است . ولی برنامه ریزی [...]

مشاهده و خرید