اقدام پژوهی چگونگی تشویق دانش اموزان ابتدایی به کار گروهی 19000 تومان

اقدام پژوهی چگونگی تشویق دانش اموزان ابتدایی به کار گروهی

چکیده : دانش آموزانی که از طریق  یادگیری فعال  به یادگیری می بردازند  نه تنها بهتر یاد می گیرند  بلکه از تجربه یادگیری الذت بیشتری نیز می برند .حتی اگر معلم بهترین سخنران باشد ودر تمام مدت جلسه [...]

مشاهده و خرید