تشخیص عابرین پیاده توسط مادون قرمز 3200 تومان

تشخیص عابرین پیاده توسط مادون قرمز

چکیده در سال های اخیر، شناسایی اتوماتیک عابرین پیاده از روی تصاویر مادون قرمز برای پایش هوشمند عبور و مرور عابرین پیاده و ابزار کمکی برای رانندگان،اهمیت فوق العاده ای پیدا نموده است.از سویی دیگر [...]

مشاهده و خرید