محفظه محافظ آنتن رادار 3200 تومان

محفظه محافظ آنتن رادار

چكيده : موضوعي كه در اين تحقيق مطرح خواهد شد مبحث محفظه محافظ آنتن رادار و مسائل و شرائط مربوط به آن است . پوشش هاي گنبدي شكل آنتن رادار با در نظر گرفتن مشخصه هاي آيروديناميك ،حرارتي و ساختماني [...]

مشاهده و خرید