در آنتن ها Metamaterial بررسي كاربرد مواد 2800 تومان

در آنتن ها Metamaterial بررسي كاربرد مواد

مقدمه : متامتريال ها عموما تركيبي از هاديها كه روي دي الكتريك چاپ مي شوند، مي باشند. پارامترهاي پراكندگي اين مواد در يك موجبر با خصوصيات معادل پلاسما يا ساختار تشديد آناليز و مقايسه مي شوند. [...]

مشاهده و خرید