مقاله اقدام پژوهی در رابطه با مهارت وانواع آن عوامل موثر برآن 3200 تومان

مقاله اقدام پژوهی در رابطه با مهارت وانواع آن عوامل موثر برآن

آموزش مهارت هاي زندگي و   نقش مشاوره مقدمه: آدمي در مسير تكاملي خود مالك منابع و وسائلي براي زندگي مؤثر است ، اوست كه مي‌تواند خود را در زمان حال تجربه كند و گذشته و آينده را از طريق به ياد آوردن [...]

مشاهده و خرید