روشهاي برنامه ريزي درتعميرات و كاربرد برنامه ريزي ديناميكي در تعميرات نيروگاهها 4200 تومان

روشهاي برنامه ريزي درتعميرات و كاربرد برنامه ريزي ديناميكي در تعميرات نيروگاهها

چكيده با افزايش مصرف انرژي الكتريكي ، سيستم هاي قدرت نياز به گسترش پيدا كرده و در عين حال بايد بتوانند انرژي مورد نياز مصرف كنندگان را بطور مطمئن در بيشتر اوقات تامين نمايند. عناصر سيستم قدرت [...]

مشاهده و خرید