تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی 2500 تومان

تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

چکییده بای این که تشخیص اثر انگشت به صورت کامل و درست صورت گیرد موارد زیادی را می توان در نظر گرفت که در هایت باعث رسیدن به جواب مطلوب گردد..درفصل اول سعی بران شده کهخ کلیات و تاریخچه ای از اثر [...]

مشاهده و خرید