آشکار سازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی 12800 تومان

آشکار سازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

چکیده الکتروانسفالوگرام EEG که برای نمایش فعالیت الکتریکی مغز استفاده می شود.ابزار کلینیکی مناسب رای تشخیص بی نظمی های مربوط به صرع است.اشکارسازی SPIKEهای صرعی نقش بسیار مهمی در تشخیص صرع ایفا می [...]

مشاهده و خرید