واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته 14500 تومان

واترماركينگ تصاوير ديجيتال بر اساس تبديل كسينوس گسسته و تبديل موجك گسسته

چكيده: با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسان ههاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخه برداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. [...]

مشاهده و خرید