پایان نامه رشته مهندسی موادبررسی تنش استانه ای برروی فلزات 8500 تومان

پایان نامه رشته مهندسی موادبررسی تنش استانه ای برروی فلزات

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی بـررسي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فلزات و آلياژها پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی چکيده : بررسي ماهيت [...]

مشاهده و خرید