برنامه ريزي روستايي 4100 تومان

برنامه ريزي روستايي

پيشگفتار كشاورزي همان Agriculture) ) مي باشد واژه يوناني Agricultura) (كه منشاء آن (Agre) به معني مزرعه (Cultura) كه به معني كشت گرفته شده است.كشاورزي عبارت است از كشت،داشت،برداشت محصولات از خاك [...]

مشاهده و خرید