چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم را برطرف نمایم ؟ 2000 تومان

چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم را برطرف نمایم ؟

دانش آموزان دیرآموز در مقایسه با کودکان عادی دارای رفتارهای سازشی ضعیف تر و قابلیت یادگیری کمتری هستند. این گروه به سبب رشد کم ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسایل در سطح افراد عادی و همسن و سال [...]

مشاهده و خرید