مقاله بررسي كنترل فازي تطبيقي 7000 تومان

مقاله بررسي كنترل فازي تطبيقي

مقدمه سمینار بررسي كنترل فازي تطبيقي : همانگونه كه مي دانيم، سيستم هاي فيزيكي پيچيده را يا اصلاً نمي توان مدل نمود و يا مدل سازينادقيقي از سيستم خواهيم داشت و به عبارتي با مدل هاي رياضي نادقيق [...]

مشاهده و خرید