بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs 3000 تومان

بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs

مقدمه دراین دو دهه گذشته فناوری CMOS به سرعت حوزه مدارهای مجتمع را در برگرفته استو راهکارهایی ارزان و کارا عرضه نموده است.اگرچه افزاره دو قطبی سیلیکان هنوز کاربردهای مناسب خودراداردولی امروزه فقط [...]

مشاهده و خرید