بررسی علل ضعف ریاضی در پایه پنجم رایگان

بررسی علل ضعف ریاضی در پایه پنجم

مقدمه توصیف وضعیت موجود : تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه تنها به اهداف کلی درس ریاضی دست نمی یابند بلکه در یادگیری بیشتر [...]

مشاهده و خرید