مقاله لاتین با ترجمه فارسی نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرهنگی رایگان

مقاله لاتین با ترجمه فارسی نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرهنگی

نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرهنگی (مقاله شامل متن لاتین و ترجمه فارسی است) پس از یک معرفی کوتاه از تکامل فرهنگی آگاهانه، یک روش امکان پذیر نظری برای تکامل فرهنگی آگاهانه در حسابداری طرح ریزی [...]

مشاهده و خرید