پایان نامه بررسي ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه 3500 تومان

پایان نامه بررسي ميزان تحمل استرس در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده [...]

مشاهده و خرید