بررسي ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مدرسه نمونه برهان الدين منطقه شبستر 4000 تومان

بررسي ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دختر دوره متوسطه در مدرسه نمونه برهان الدين منطقه شبستر

چكيده تحقيق :    ميزان انگيزه پيشرفت در بين دانش آموزان دورة متوسطه در منطقه شبستر در سال تحصيلي ۸۳ ـ ۱۳۸۲ موضوع اين بررسي مي باشد .    براي اندازه گيري ميزان متغير وابسته ( انگيزه پيشرفت ) از [...]

مشاهده و خرید