بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی 4500 تومان

بررسي اصول و مبانی حسابداری صنعتی

تنوع شرکتها  وگوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي درپهنه جهان دانش وحرفه حسابداري را برآن داشته تا در قالب مباني واصول عمومي راه حل هاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون به نحوي [...]

مشاهده و خرید