بررسي آنترل فازي تطبيقي 3500 تومان

بررسي آنترل فازي تطبيقي

چكيده ١ چكيده: در اين سمينار، ابتدا به بررسي اصول اوليه تئوري فازي و اجزا سازنده يك سيستم فازي پرداخته و اصول اوليه طراحي آنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار داد هايم و نحوه ترآيب آن با رو شهاي [...]

مشاهده و خرید