مقاله بررسي يك مخلوط كننده ي فركانسي(ميكسر) در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS 5000 تومان

مقاله بررسي يك مخلوط كننده ي فركانسي(ميكسر) در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS

مقدمه سمینار بررسي يك مخلوط كننده ي فركانسي(ميكسر) در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS : مخابرات UWB براي اولين بار در دهه ي ۱۹۶۰ معرفي شد و براي رادار، حسگر، مخابرات نظامي [...]

مشاهده و خرید