مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهای با فرزند بیماری مزمن 3000 تومان

مداخله متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زوجهای با فرزند بیماری مزمن

مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند به منظور ارائه روشی برای زوج های ایرانی طرح مساله: از بطن درمان خانوادگي درمان زوجين [...]

مشاهده و خرید