مقاله بررسی شرکتهای تعاونی بر اقتصاد 2000 تومان

مقاله بررسی شرکتهای تعاونی بر اقتصاد

مقاله بررسی شرکتهای تعاونی بر اقتصاد مقدمه : از جمله اهداف تعاوني ها تامين نياز اعضاء ايجاد ارزش افزوده و تحصيل در آمد متناسب مي باشد . نوعي از شركت هاي تجاري كه نه سرمايه  و نه ضمانت شركاء در آن [...]

مشاهده و خرید