مقاله طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت 5000 تومان

مقاله طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت

مقدمه سمینار طراحي بازارحراج خدمات جانبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته قدرت : از آنجاييكه صنعت برق به سمت رقابتي شدن كامل حركت مي كند ، خدمات گوناگوني كه قبلاًتوسط شركتهاي برق ارائه مي شد ، [...]

مشاهده و خرید