پایان نامه کارشناسی ارشد آشنایی مدیران با ارتباطات بازاریابی IMC 10800 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد آشنایی مدیران با ارتباطات بازاریابی IMC

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC چكيدة تحقيق : پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي میزان آشنائی مدیران با [...]

مشاهده و خرید