مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي مدیران 1500 تومان

مطالعه ميزان مهارتهاي مديريتي مدیران

بيان مساله مديريت آموزش از دشوارترين و حساس ترين نوع مديريت در سازمانهاي عمومي و دولتي مي باشد. در سازمانهاي آموزش و پرورش به لحاظ نوع فعاليت، روشهاي اجرا و اهداف پيچيده آن، مديريت و رهبري آموزشي [...]

مشاهده و خرید